Znajdź nas na FacebookuZnajdź nas na Facebooku

REGULAMIN USŁUG I PLIKI COOKIES

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną
  

 1. Wstęp
   Elektrownia Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach wprowadza niniejszy Regulamin realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.)
 2.  Postanowienia ogólne
 3. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
 1. Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
  2002 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204),
 2. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron,
 4. przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 5. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 6. Usługodawca – Elektrownia Puławy Sp. z o.o. ul. Komunalna 24 24-100 Puławy.
 7. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
 8. Deponent – osoba składująca materiały w Repozytorium Elektrowni Puławy.
 9. Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
 10. Usługobiorca korzystając z serwisu, przy użyciu strony WWW oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 
 1.  Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
 6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 7. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną "tajemnicą telekomunikacyjną", która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
 8. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
 9. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę www.
 10. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną 
Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:
 1. Udostępnienie materiałów w repozytorium plików.
 2. Udostępnianie dostępu do poczty elektronicznej.
 

Regulamin udostępniania materiałów w repozytorium plików

 1. Przepisy ogólne
 2. Repozytorium Elektrowni Puławy służy do gromadzenia lub upowszechniania różnego rodzaju dokumentacji i materiałów związanych z projektem „Elektrownia Puławy”
 3. W repozytorium gromadzone są oraz udostępniane cyfrowe wersje dokumentów stworzone przez pracowników, instytucje lub firmy partnerskie, zwane dalej Materiałami.
 4. Deponowanie oraz udostępnianie Materiałów odbywa się on-line za pośrednictwem serwisu internetowego: http://elektrownia-0987.quickconnect.to
 5. Dane osobowe użyte w repozytorium:
 1. gromadzone dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów prowadzenia repozytorium;
 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny deponowania Materiałów w repozytorium.
 3. Regulamin określa zasady gromadzenia, deponowania, udostępniania oraz bezpieczeństwa Materiałów zamieszczanych w Repozytorium Elektrowni Puławy.
 1. Gromadzenie Materiałów
 2. Repozytorium Elektrowni Puławy jest bazą danych oraz zbiorem materiałów stworzonych przez pracowników, instytucje oraz firmy partnerskie.
 3. Repozytorium Elektrowni Puławy ma budowę hierarchiczną. Użytkownikom odpowiadają poszczególne kolekcje repozytorium.
 4. W repozytorium można zamieszczać wszystkie formy materiałów związanych z projektem „Elektrownia Puławy” w postaci elektronicznej.
 5. Deponowanie Materiałów
 6. Deponentem może zostać pracownik, instytucja lub firma po weryfikacji i autoryzacji konta przez administratora systemu, na wniosek Prezesa Zarządu Elektrowni Puławy
 7. Administrator repozytorium ma prawo do sprawdzania i korekty metadanych zdeponowanych dokumentów oraz ich formatu.
 8. Udostępnianie Materiałów
 9. Dostęp do Materiałów zdeponowanych w repozytorium Elektrowni Puławy opiera się na hierarchii uprawnień.
 10. Dostęp do pełnych tekstów dokumentów zarchiwizowanych w repozytorium jest przydzielany przez Administratora na wniosek Prezesa Zarządu. Udostępnienie zasobów odbywa się wyłącznie dla uprawnionych użytkowników, zgodnie z licencjami udzielonymi przez deponentów.
 11. Kopie Materiałów nie mogą być wykonywane bez zgody właściciela praw autorskich – mogą zostać sporządzone wyłącznie na użytek Elektrowni Puławy i podmiotów powiązanych, pod warunkiem powołania się na źródło i stosownie do udzielonej przez autora licencji.
 12. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
 13. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone Materiały i odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich oraz zamieszczanie treści mogących naruszać normy prawa obowiązujące w RP.
 14. Materiały naruszające niniejszy Regulamin mogą być usunięte przez Administratora Repozytorium Elektrowni Puławy, bez zgody autora. Zapis ten dotyczy m.in. zasobów w stosunku, do których zostało zgłoszone naruszenie praw autorskich.
 15. Zasób Repozytorium Elektrowni Puławy jest przechowywany bezterminowo, z zachowaniem bezpieczeństwa danych (backup).
 16. Na wniosek autora zaakceptowany przez Zarząd możliwe jest zaktualizowanie lub usunięcie zdeponowanego Materiału.
 17. Dostęp do repozytorium odbywa się w sposób bezpieczny w oparciu certyfikaty szyfrujące połączenie i hierarchię uprawnień.
 

 

Regulamin korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników 

 1. Zakres przedmiotowy 
Przedmiotowy Regulamin określa: 
 1. procedurę̨ nadania pracownikowi adresu firmowej poczty elektronicznej oraz stosownego hasła, 

 2. zakres czynności, jaki pracownik musi i może wykonywać́ za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

 3. zasady korzystania z firmowej poczty elektronicznej w celach prywatnych, 

 4. sposób i zakres kontroli pracodawcy nad firmową pocztą pracowników. 

 1. Procedura przyznania firmowego konta poczty elektronicznej pracownikowi 
 2. Nowo zatrudniony pracownik jest zobowiązany zgłosić́ się̨ do administratora systemów IT Elektrowni Puławy w celu nadania mu adres firmowej skrzynki poczty elektronicznej. 

 3. Adres poczty elektronicznej zakładany jest pracownikowi zatrudnionemu na czas okres zawarty umowie o pracę.
 4. Adres zostanie utworzony wedle następującego wzorca: imię.nazwisko@elektrownia.pulawy.pl
 5. Administrator domeny przekaże pracownikowi szczegóły dotyczące pierwszego logowania oraz hasło do firmowej poczty elektronicznej pracownika. 

 6. Zaleca się̨ stosowanie haseł na poziomie WYSOKIM.

 7. Pracownik jest zobowiązany do zachowania hasła w poufności i nieujawniania go osobom trzecim. 

 8. Zasady korzystania z firmowej poczty elektronicznej przez pracownika 
 1. Pracownik jest zobowiązany do korzystania z przyznanego mu adresu mailowego do wszelkiej korespondencji z innymi pracownikami firmy oraz jej klientami. 

 2. Przy korespondencji zewnętrznej pracownik musi pamiętać́, iż kieruje korespondencję w imieniu firmy, 
wobec czego jest zobowiązany do stosowania m.in. następujących reguł: 
  1. Sprawdzać́ skrzynkę̨ pocztową przynajmniej jeden raz dziennie. 

  2. Bezzwłocznie odpowiadać́ na każdy list od podmiotu zewnętrznego. 

  3. Odpowiadając na list, zawsze określać jego temat (ang. Subject). 

  4. Umieszczać́ swój podpis i podstawowe dane firmy – stopka.
  5. Załączniki będące dużymi plikami (na przykład grafika) dodawać́ do listu tylko za zgodą lub na życzenie odbiorcy. 

  6. Stosować́ najpowszechniejszy standard kodowania polskich znaków, czyli ISO-Latin 2. 

  7. Korespondencję w danej sprawie odkładać́ do akt sprawy. 

  8. Pliki zawierające zbiory danych osobowych przesyłać́ w formie pliku zabezpieczonego hasłem. 

  9. Pracownik oświadcza, że został poinformowany, że jego firmowy adres poczty elektronicznej został utworzony na serwerach pocztowych będących własnością̨ pracodawcy. 

 1. Zasady korzystania z firmowej poczty elektronicznej w celach prywatnych 
 1. Pracownik oświadcza, że będzie wykorzystywał swój firmowy adres poczty elektronicznej wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji związanej z działalnością̨ firmy. 
 2. Pracownik nie jest uprawniony do korzystania z prywatnej skrzynki poczty elektronicznej. 

 3. Wykorzystywanie w czasie pracy poczty elektronicznej do prywatnych celów może stanowić́ podstawę̨ jego 
dyscyplinarnego zwolnienia. 

 1. Zakres i uprawnienia kontrolne pracodawcy dotyczące firmowej korespondencji elektronicznej pracownika 
 2. E-maile wysyłane z firmowej skrzynki pocztowej stanowią̨ własność́ pracodawcy i pracodawca może je 
kontrolować́.

 3. Z uwagi na konieczność́ zapewnienia ochrony interesu i bezpieczeństwa firmy pracodawca zastrzega sobie 
prawo do wglądu we wszystkie wiadomości pracownika o charakterze służbowym (zarówno w skrzynce 
odbiorczej, jak 
  i w wiadomości wysłane). 

 4. Kontrola służbowej korespondencji pracowników oraz ich poczty elektronicznej może nastąpić́ po 
wcześniejszym uprzedzeniu pracownika. 

 5. Pracodawca ma również̇ prawo kontroli przestrzegania przez pracownika zasad korzystania z firmowej 
poczty elektronicznej określonych w Regulaminie. 

 

 

Polityka plików „cookies” 

 
 1. Strona internetowa www.elektrowniapulawy.pl i jej subdomeny nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią̨ dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są̨ do korzystania ze strony internetowej www.elektrowniapulawy.pl i jej subdomen. Cookies zazwyczaj zawierają̨ nazwę̨ strony internetowej, z której pochodzą̨, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Elektrownia Puławy Sp. z o.o. ul. Komunalna 24, 24-100 Puławy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są̨ w celu: 
  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają̨ rozpoznać́ urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić́ stronę̨ internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
  • tworzenia statystyk, które pomagają̨ zrozumieć́, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają̨ ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę̨. 
 6. W ramach strony internetowej stosowane są̨ następujące rodzaje plików cookies: 
  • wydajnościowe - pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
  • funkcjonalne - pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Usługobiorcę̨ ustawień́ i personalizację interfejsu Usługobiorcy, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorcy strony internetowej konsalnet.pl i jej subdomen mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień́ dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą̨ zostać́ zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować́ automatyczną obsługę̨ plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź́ informować́ o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są̨ w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 

KONTAKT

Elektrownia Puławy Sp. z o.o.
ul. Komunalna 24
24-100 Puławy
tel. +48 81 8867236
kontakt@elektrownia.pulawy.pl

DLA PRASY

Kontakt dla mediów
Michał Mulawa
Rzecznik Prasowy
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Michal.Mulawa@grupaazoty.com
tel.kom 603 133 153
tel. (81) 565 21 76